Проект 27 (77) – Мина Стоилчева и Мартина Станковска, УАСГ, София

Проект 27 (77) – Мина Стоилчева и Мартина Станковска, УАСГ, София

<span style=”font-family:verdana;”>Новопроектираният пазар е резултат от съществуващото градоустройствено състояние и от стремежа за целенасочено привличане на обществеността към културното наследство на местността. От друга страна същността на пазара предполага той да заеме важна социална позиция в забързаното ежедневие на района. Като един от основните проблеми в момента е, че пазарното пространство до голяма степен е загубило тази своя важна роля. Структурата на пазарното покритие, чиято същност следва да изразява просто и ясно основната функция на пространството под нея, е резултат от тези съобразжения. Именно затова образувателните линии на проектираната структура следват направленията, продиктувани от обкръжаващото застрояване. По този начин се цели буквалното насочване към пазара от околните сгради, което да дава физически израз на събирателната функция на пазарното пространство.

При обмислянето на това как по-конкретно следва да изглежда покритието на пазара, сметнахме за изключително важно то да носи посланието на самата му същност. Представата за идеалната структура на един пазар,събира в себе си множество функции. Освен това, че дава богат избор от продукти и услуги,които не могат да бъдат намерени в типичната търговска мрежа, той предоставя и място за развитие на наситена социална среда, превръщаща го в знаково място за квартала. Това изгражда пазара като многофункционална и наситена среда. Постигнали сме това внушение чрез изграждането на структурата от елементи с привидно неправилна форма от три различно въздействащи материала – метал, стъкло и дърво. По този начин е направена и връзката между традиционната представа за пъстрия и жив пазар и калейдоскопа. Именно този предмет от бита характеризира единния замисъл в използването многообразие от форми и материали за постигане на усещането за пъстрота и жизненост у човека.

Под покритието, което сме проектирали са разположени всички необходими според нас структури за оптималното функциониране на пазара. Съобразили сме се и със съществуващите в момента градежи, с оглед на това да бъде нанесена минимална щета на пространството при изграждането на новата структура. С оглед на съществуващите обществени обекти на терена на пазара се създава конструкцияна второ ниво съобразена с настоящето им разположение. Функцията на проектираната галерия е развлекателна и културно обогатяваща -предвидено е пространство за развитие на кафене, както и откриване на подобаващ, втори поглед различен от този на ниво ±0.00 към съществуващия паметник на културата . Към това е предоставена и възможността за ежеседмично ползване на част от нивото на кота +3,60. за “Фермерски базар” като зареждането е улеснено чрез поставени на подходящите места вертикални комуникации и връзки. По този начин базарът едновременно пространствено обединен от обшото покритие и същевременно разделен чрез вертикалната планировка от основните сергии на първо ниво като така се дава решение на проблема, изтъкнат от търговците в предварителното проучване, състоящ се в опасенията им, че колегите им от базара нарушават с присъствието си хода да търговския процес, протичащ през делничните дни.

В основното пространство, разположено на първо ниво, централното място е заето от сергиите и оформените около тях ходови линии и мини-площадни пространства с пейки. Затворените павилиони са разположени в пространството, оформящо се под галерията като така се постига едновременно по-доброто тяхно вписване в структурата на покритието и постигането на необходимата им светла височина. Бързото хранене-другият основен източник на приходи за пазара е изместено в задната му част като по този начин едновременно е осигурено необходимото му самостоятелно място за развитие и наново се акцентира на нещо , от което в момента фокусът е изместен, а именно първостепенната важност на сергиите за плодове и зеленчуци в един пазар.</span>