Проект 40 (40) – Мария Вълканова, УАСГ, София

Проект 40 (40) – Мария Вълканова, УАСГ, София

<span style=”font-family:verdana;”>

СПОРТНА ЗАЛА ЗА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ
гр.София
Автор: Мария Вълканова
Катедра: Технология на архитектурата
Ръководител: проф. арх. Ж.Тилев

Проектът за спортна зала за лекоатлетически състезания е провокиран от проблема с липсата на покрити спортни съоръжения в рамките на град София за провеждане на лекоатлетически състезания и тренировки. Единственото такова съоръжение – зала „Фестивална“ не отговаря на Нормативните изисквания и от години не функционира.

При избора на място за ситуиране на спортната зала, обстойното изследване на топографските данни от парк „Възраждане“ показа, че на територията му в недалечното минало е съществувала спортна зона, която обаче днес не функционира, част от нея е превърната в паркинг, а пространството около нея е неприветливо и неатрактивно. В това отношение разполагането на спортна зала за лекоатлетически състезания в рамките на парка би имало благоприятно въздействие в няколко направления: би била възстановена съществуващата, но не функционираща пълноценно спортна зона; благоустрояването на парковата среда би я превърнало в атрактивно пространство за минувачи, посетители и хора, живущи в близост – място с възможности за рекреация и практикуване на спорт.

Основен принцип при ситуационното решение е запазването на зеления клин, който протича през града, и организирането на достъпна паркова среда около залата, съобразена със съществуващите основни пешеходни подходи. Възстановява се подлеза под бул. „Ген. Скобелев“, а стръмния участък в южната част на парк „Възраждане“ се етажира и озеленява. По периферията на парка се организират 200 места за паркиране, които да обслужват него и залата.

Акцент при функционалното решение е задигането на терена около сградата на височина от 4,95м., посредством което се осигурява широка околна алея, от която посетителите имат достъп до залата, а за спортисти и журналисти се организират отделни подходи на кота 0,00. Чрез това задигане се оформят алеи с наклон от 5%, които превръщат спортното съоръжение в достъпна за хора в неравностойно положение среда, хармонично свързват сградата с околната парково пространство и създават динамичен и богат градски силует.

Конструкцията на сградата е решена с дъговиден гръбнак, посредством който се реализира архитектурния замисъл. Този гръбнак, премостващ разстоянието от 150м., е с най-голяма височина в средната част на залата и към него чрез допълнителен пояс се свързват дъговидни ферми, като по този начин се осигурява известно количество естествена дневна светлина в залата. В другия си край дъговидните ферми се свързват с бетонна колонада, която върви пред контура на залата, и на която са окачени трибуните. Фасадната обвивка се състои от окачена фасадна система с малка видима ширина на вертикалните профили и видими хоризонтални профили с капачка.

Идеята за изнасяне на констукцията на разстояние пред окачената фасадна система и третирането с различни материали създава едно богата, пластична форма, която се свързва хармонично със заобикалящата паркова среда и влиза в диалог със съществуващото околно застрояване.</span>