Проект 26 (76) – Калоян Карамитов и Антония Димитрова, УАСГ, София

Проект 26 (76) – Калоян Карамитов и Антония Димитрова, УАСГ, София

Задачата на проекта е да се разгледат южните територии на Бургас през принципите на устойчивото планиране и развитие. Целите са да се представи цялостна визия затова как би изглеждал екологичен Бургас, да бъде определена концепция за “зелено” развитие на южните градски части и конкретни идеи за намеса в средата, съобразени с контекста на местоположението.
В обхвата на разработката са включени жилищни територии, важни транспортни връзки, индустриална зона, стари и неизползваеми производства, махала, населена с етническо малцинство и защитени зони.
Визията ни се базира на три аспекта от живота на града – мобилността, активността и градската и природна среда.
МОБИЛНОСТ
 екологичен градски транспорт – развитие на велосипедната мрежа, прокарването на трамвай по трасето на стара железопътна линия и продължаването й до Меден Рудник
 вело-пригоден градски транспорт – автобуси и мотриси с отделения или багажници за пренос на велосипеди
АКТИВНОСТ
 социално включване – кампании и събития за промотиране на екологичния начин на живот
 ползване на местни ресурси
 градско земеделие – система за устойчив хранителен цикъл с включване на местните общности и стимулиране на местното производство
 зелена култура
ГРАДСКА И ПРИРОДНА СРЕДА
 качествена и безопасна градска среда
 облагородени публични пространства
 зони за спорт и рекреация,
 реновиран сграден фонд
 повишено внимание към запазването на естествените хабитати
Предлагаме няколко конкретни идеи, които са стъпки към осъществяването на визията за екологичен Бургас.
Първата е свързана с развитието на велосипедния транспорт. За да бъде стимулиран, от изключително значение е да бъде популяризиран и да му се обръща специално внимание поне в началото. Най-добрата реклама е добрия пример на ключови фигури и авторитети в обществото. Предлагаме въвеждането на велосипедите като основен начин за придвижване сред местната администрация, чрез осигуряване на служебни такива и финансови бонуси за ползвателите им. Данъчни облекчения за фирми, които следват примера на общината е допълнение към тази кампания.
Друга идея е развитието на устойчив хранителен цикъл, който включва отглеждането на храна в рамките на града и региона и обхваща местните жители. Това се осъществява като се определят терени за развитие на градско земеделие. Включването ще бъде отворено за всички желаещи, като всеки ще има собствен профил в онлайн платформа. За извършената работа ще бъдат получавани точки, които впоследствие ще могат да се ползват в партньорите на инициативата – магазини и заведения. Студенти и ученици ще могат да ползват точките си в столовете на учебните заведения. Чрез тази система всеки ще има шанс да изработи собствената си прехрана.
Обособяването на пълноценна и приятна среда е задължително условие за развитието на активен градски живот, а създаването на чувство за принадлежност сред жителите задейства собствената им загриженост и желание да подобрят средата си.