Проект 9 (50) – Ганчо Милушев, МГУ “Св. Иван Рилски”, София

Проект 9 (50) – Ганчо Милушев, МГУ “Св. Иван Рилски”, София

В настоящата дипломна работа разглежда инженерногеоложко и хидрогеоложко проучване на свлачищен масив в района на резервоар „Модерно предградие”, м. “Смардана”, район “Красна поляна”, гр. София.
Проявените свлачищни деформации се намират в съседство с резервоари и магистрален водопровод, осигуряващи водоснабдяване на няколко жилищни района. Свлачищните деформации са обхванали обширен участък от проучваната площ, в резултат на които е застрашен от скъсване магистрален водопровод за питейна вода, който преминава през билната част (глава) на свлачищното тяло. В северния край, на проучвания терен, непосредствено до оградата на водохранилището е проявено свличане с височина на откоса около 5.0 m. В северозападна и западна посоки, морфологията на терена дава основание да се счита че свлачището се намира в активно състояние с проява на множество локални свличания на земната повърхност. Направен е обстоен инженерногеоложки оглед на терена, в резултат на който е установено че има проява на свлачищни процеси, които достигат до река Суходолска. За целите на настоящия инженерногеолжки доклад, проучваната площ е ограничена до 13000 m2. До момента не са изградени никакви противосвлачищни съоръжения, в това число и съпоръжения за регулиране на повърхносттния отток от атмосферни води с цел отклоняването им извън свлачищната територия. Свлачищния участък не е залесен с подходяща растителност, която да развие коренова система и да въздейства върху устойчивостта на терена.
Целта на настоящото инженерногеоложки и хидрогеоложко проучване е да бъдат установени :
Геолого-литоложкия строеж на масива до максимална дълбочина от терена 20.0 m;
Физичните и якостно деформационни параметри на строителните почви установени в свлачищното тяло ;
Нивото на подземните води в обследваната територия;
Основните елементи на проявеното свлачище;
Коефициента на общата устойчивост при различни видове съчетания на силите, съгласно изчислителните схеми и методи.
Проучвателно сондиране
За изясняване на инженерногеоложките и хидрогеоложките условия в проучвания свлачищен участък са прокарани 5 броя моторни сондажи с дълбочини между 20 m и 15 m, като общият просондиран метраж е 90.0 m. Избора на местоположението и дълбочината на проучвателните сондажи е съобразен с възможностите за достъп на сондажната апаратура, релефа и морфологичните особености на терена, както и от геолого-литоложкия строеж на проучвания район.
Сондирането е изпълнено с автосонда УРБ 2А2, по въртелив способ, ядково, на сухо, на къси рейсове, без промивка, с диаметър Ǿ 112 mm.
Динамични пенетрации
За изясняване на инженерногеоложката обстановка в тялото на свлачището и на местата, където не е възможно да се направят сондажи са направени 11 броя динамични пенетраци с дълбочини от 8.6 m до 16.0 m с обща дължина – 147.2 m.
Лабораторни анализи
От прокараните сондажи, въз основа на извадената ядка, за определяне на физичните и якостно-деформационни показатели на разкритите инженерногеоложки разновидности, са взети и изследвани 30 броя ненарушени земни проби.
Оценка на устойчивостта на свлачището
Доказана плитка хлъзгателна повърхнина, в рамките на първи пласт до 6м, се дължи на ограничаването на изследването в рамките на геодезичното заснемане. Стабилитетните изчисления не показват дълбока хлъзгателна повърхнина и влияние на високия градиент на подземните води. Свлачището е консистентно, плитко и ограничено в горния 6 метров слой.
Изграждане на противосвлачищно съоражение – пилотна укрепителна система

С цел да се реши икономично укрепителното съоръжение първият ред пилоти е изчислен като временно съоръжение – без земетръс и с остатъчни характеристики на пластовете изграждащи масива.
Получените резултати са граничните минимални моменти, срязващи сили и коравини,необходими за поемане на свлачищния натиск.
Работното състояние на първи пилотен ред е изкоп с макс. височина 6,70м- след отнемане на маск. 6,0м от първия пласт и преоткосиране на терена. Допълнителен изкоп 70 см се изпълнява в размер 2,70м пред пилотния ред за изпълнението на втория ред пилоти и обединяващия ги с първия ред ростверк. Съгласно геоложкия доклад подземните води остават на 50см под дъно изкоп.
Вторият ред пилоти поема коравините, необходими по статически изчисления и пресичайки плъзгателната повърхнина поема натоварването на особено съчетание на товарите.

Изграждане на мониторингова система за наблюдение и контрол

В проекта се предвижда система за мониторинг на силовите съоръжения, наблюдаването на деформационното им поведение с използването на геодезични измервания, инклинометрични и пиезометрични наблюдения.
С изграждането на системата за мониторинг на свлачището в м. “Смардана” ще се следи за ефективната и безаварийна работа на всички стабилизиращи съоръжения, ще се следи нивото на подземните води и със един съвременен инженерен подход ще се следи за сигурността на съоръженията „Резервоари за питейна вода Модерно предградие”, гражданите и имотите им в района.