ИВАН РАДЕВ, СЪСОБСТВЕНИК В ЮНИОН ГРУП ООД

Иван Тотев Радев е съсобственик и Председател на Съвета на директорите на “Юнион Груп” АД. Дружеството е създадено през месец юни 2006г. от основателите на ТБ “Юнионбанк”АД, в т.ч. и Иван Радев. Към настоящия момент Група “Юнион Груп”, включва дружеството-майка и 29 дъщерни дружества, осъществяващи дейност в бизнес направленията енергетика, недвижима собственост, корабособственост и речен круизен туризъм в Европа. За направлението Недвижима собственост приориет е закупуването и/или изграждането с цел отдаване под наем на инвестиционни имоти; както и покупка и реновиране на такива с цел продажбата им. Общият размер на притежаваните инвестиционни имоти (офисни и търговски площи) е с РЗП над 13 500 кв.м., а тези със жилищно предназначение за продажба –над 50 000 кв.м.